R E G U LA M I N

Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej
„OGNISKO V”  w Warszawie ul. Mickiewicza 4/16

 

I. Podstawy działania Rady Nadzorczej

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Spółdzielni Budowlano–Mieszkaniowej „OGNISKO V” i niniejszego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

 

II. Skład Rady Nadzorczej

§ 2

 • Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych spośród Członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym.
 • Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres trzech lat.
 • Członkiem Rady Nadzorczej nie można być dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 • W razie zrzeczenia się mandatu, ustania członkostwa w Spółdzielni, odwołaniu Członka Rady Nadzorczej, podjęcia pracy w Spółdzielni przeprowadza się wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na najbliższym walnym Zgromadzeniu.
 • Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.
 • Członek Rady Nadzorczej delegowany do Zarządu Spółdzielni przestaje pełnić funkcję nie przestając być Członkiem Rady Nadzorczej.

 

III. Zakres działania Rady Nadzorczej

§ 3

 • Rozpatrywanie i opiniowanie projektów planów gospodarczych.
 • Badanie okresowych sprawozdań rzeczowych i finansowych.
 • Uczestniczenie w lustracjach Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń  polustracyjnych.
 • Kontrola nad sposobem realizacji przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni, poszczególnych jej członków i mieszkańców.
 • Zatrudnianie i rozwiązywanie umów z Członkami Zarządu.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania bądź zbycia środków trwałych o wartości przekraczającej wartość 10 000zł, w zakresie nie objętym kompetencjami Walnego Zgromadzenia.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych.
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg i wniosków na działalność Zarządu Spółdzielni.
 • Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia Członka Spółdzielni z rejestru Członków Spółdzielni.
 • Uchwalenie regulaminu pracy Zarządu.

 

IV. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§ 4

 • Na pierwszym posiedzeniu po wyborach do Rady Nadzorczej w ciągu siedmiu dni Rada Nadzorcza wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz powołuje komisję rewizyjną. W razie potrzeby Rada Nadzorcza powołuje komisje niestałe do opracowania i rozwiązywania określonych zadań.
 • Każda komisja składa się z co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej oraz ewentualnie mieszkańców Spółdzielni i ekspertów.
 • Sprawozdania i wnioski komisji rozpatrywane są przez cały zespół Rady Nadzorczej.

 

§ 5

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca i sekretarz stanowią prezydium Rady Nadzorczej.
 • Do obowiązków prezydium należy:
  • przygotowanie posiedzenia Rady Nadzorczej, a w szczególności projektów uchwał które mają być przedmiotem obrad, ustalenie porządku obrad i wyznaczanie terminów posiedzeń Rady Nadzorczej.
  • koordynacja pracy komisji Rady Nadzorczej

 

III. Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 6

 • Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek:
  • Członków Rady Nadzorczej w terminie do 14 dni
  • Zarządu Spółdzielni w terminie do 14 dni
 • Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane i podpisane przez przewodniczącego i sekretarza.
 • Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu obowiązany jest na piśmie poinformować o swojej nieobecności.

 

§ 7

  • Porządek obrad Rady Nadzorczej powinien zawierać:
  • odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej
  • omówienie wykonania uchwał Rady Nadzorczej
  • omówienie spraw bieżących Spółdzielni 
 • Przed rozpoczęciem posiedzenia każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad.

 

§ 8

  • W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu i pracownicy Spółdzielni oraz rzeczoznawcy.

 

§ 9

 • Uchwały Rady Nadzorczej muszą być podjęte w obecności co najmniej trzech członków w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 • Uchwały zapadają co najmniej trzema głosami. Uchwały w sprawach osobowych powinny być podejmowane w głosowaniu tajnym.
 • Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące wysokości opłat powinny być bezpośrednio i niezwłocznie dostarczane w formie pisemnej mieszkańcom i użytkownikom, a dotyczące regulaminów itp. w terminie 30 dni od podpisania powinny być podawane do wiadomości członków i mieszkańców Spółdzielni przez umieszczenie na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych oraz na stronie internetowej SBM „OGNISKO V”.

 

Niniejszy regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 22 maja 2013r.

 Podpisy Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Ognisko V"
Mickiewicza 4-16, 01-517 Warszawa
E-mail spoldzielnia@mickiewicza.waw.pl