Regulamin użytkowania parkingu

Załącznik do Uchwały 4/2011 Rady Nadzorczej SBM „OGNISKO V” z dnia 05.12.2011r.
Regulamin parkingu na terenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ognisko V”


Miejsca parkingowe Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ognisko V” znajdują się na terenie będącym współwłasnością wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych. Miejsc parkingowych jest mniej niż lokali i znacznie mniej niż wynika z potrzeb mieszkańców. Miejsca parkingowe nie są przypisane do lokalu jak np. piwnica i w przypadku zmiany właściciela lokalu w wyniku sprzedaży, darowizny, postępowania spadkowego lub wynajęcia mieszkania miejsce parkingowe musi być zwolnione. Miejsce parkingowe wraca do „puli” będącej w gestii Zarządu SBM „Ognisko V”.


Zasady przydzielania miejsc parkingowych


 1. Miejsca parkingowe przydziela Zarząd SBM „Ognisko V” każdorazowo na podstawie pisemnego wniosku właściciela lub najemcy lokalu na czas posiadania tytułu do lokalu. Zarząd prowadzi inwentaryzację użytkowanych miejsc i tworzy listę osób oczekujących na przydział miejsca parkingowego. Odpowiedź na wniosek wymaga formy pisemnej w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku.
 2. W pierwszej kolejności miejsce parkingowe jest udostępniane członkom spółdzielni stale mieszkającym na terenie SBM „Ognisko V” i nieposiadającym miejsca parkingowego, w dalszej właścicielom lokali stale mieszkającym na terenie SBM „Ognisko V” i najemcom lokali nieposiadającym miejsca parkingowego. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udostępnić miejsce parkingowe kierując się innymi kryteriami np. stanem zdrowia lub niepełnosprawnością wnioskodawcy. Miejsca parkingowe w ilości 6szt.  przeznaczone są dla najemców wynajmujących lokale od Spółdzielni. Te miejsca nie podlegają udostępnieniu według kryteriów określonych w niniejszym punkcie regulaminu.
 3. Użytkowanie miejsca parkingowego odbywa się na podstawie podpisania umowy najmu miejsca parkingowego zawierającej zapisy na temat zasad użytkowania, płatności oraz wypowiedzenia umowy najmu miejsca parkingowego.
 4. Zmiana miejsca parkingowego możliwa jest za zgodą Zarządu SBM.
 5. Zabrania się podnajmowania miejsc parkingowych pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu miejsca parkingowego.
 6. Użyczanie miejsc (także na zasadach życzliwości dobrosąsiedzkiej) jest możliwe jedynie za zgodą Zarządu SBM Ognisko V.

 

Zasady odpłatności za miejsca parkingowe.


 1. Opłata za pierwsze miejsce parkingowe dla samochodu przydzielone do lokalu wynosi 30 zł miesięcznie, za drugie miejsce przydzielone do danego lokalu opłata wynosi 80 zł miesięcznie, opłata za każde miejsce dla lokalu wynajmowanego przez Spółdzielnię wynosi 100 zł miesięcznie. Opłata dla motocykli i skuterów wynosi 50% stawki.
 2. Zwiększenie opłat może nastąpić jeden raz w roku, nie więcej niż o stopień inflacji podany przez GUS.
 3. Opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca z góry na podany w umowie numer rachunku bankowego.
 4. W razie zalegania z opłatą dłużej niż 2 okresy rozliczeniowe (2 miesiące), Zarząd SBM może pozbawić miejsca parkingowego wypowiadając umowę najmu w trybie natychmiastowym bez zachowania umownego okresu wypowiedzenia.
 5. Od dnia 1 stycznia 2012 r. środki pochodzące z opłat za miejsca parkingowe są gromadzone na funduszu parkingowym na rachunku bankowym o numerze podanym w umowie najmu miejsca parkingowego. Środki tam zgromadzone przeznacza się na utrzymanie w odpowiednim stanie terenu posesji i miejsc parkingowych, ciągów komunikacyjnych, bram wjazdowych. Utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych na terenie SBM. Inne przeznaczenie środków wymaga wspólnej decyzji Rady Nadzorczej i Zarządu SBM „Ognisko V”.

 

Zasady ruchu i parkowania.


 1. Parking na terenie Spółdzielni przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych, motocykli i skuterów.
 2. Pierwszeństwo ma pojazd wjeżdżający na teren Spółdzielni.
 3. Prędkość dopuszczalna na terenie Spółdzielni 10 km/h.
 4. Pojazdy należy parkować w granicach przydzielonych miejsc parkingowych.

W przypadku nie respektowania powyższych zasad lub zalegania z opłatami za trzy okresy płatności Zarząd jest zobowiązany odebrać miejsce parkingowe i dochodzić zaległych opłat.


Przydział miejsc parkingowych obowiązujący przed datą przyjęcia niniejszego regulaminu jest nieaktualny.


Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2012r.

 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Ognisko V"
Mickiewicza 4-16, 01-517 Warszawa
E-mail spoldzielnia@mickiewicza.waw.pl